مسئولیت اجتماعی، با خلق و ترویج نگرشی چندبعدی و جهان‌شمول، موجب می‌شود تا در هر حركت و فعالیت سازمانی بُعد اخلاقی کامل و عمیقی حضور داشته باشد. بدین منظور کارکنان شرکت پارس کیمیا کلر برآنند تا با تلاش خستگی ناپذیر، موجبات رضایت مشتریان و پاسخگویی به نیازهای گوناگون کشور و منطقه را، با تکیه بر توانمندی های داخلی و از طريق خط مشي­هاي مصوب ذيل دنبال نمايند:

به بالای صفحه بردن